แบบฟอร์มใบสมัครงาน
1. การสมัครงาน
1.1  ตำแหน่ง
1.2  เงินเดือน     บาท
   
2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (สะดวกที่สุด)
มือถือ
บ้าน
ที่ทำงาน
E-Mail
3. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
อายุ    ปี
เพศ
ศาสนา
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจุบันเลขที่
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปษณีย์
สถานะภาพ
จำนวนบุตร   คน
ชื่อ-สกุล คู่สมรส
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
สถานภาพทางทหาร ไม่ ระบุ
   
4. ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา
วิชาเอก
จบปีการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
สถานศึกษา
วิชาเอก
จบปีการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
สถานศึกษา
วิชาเอก
จบปีการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
กิจกรรมพิเศษระหว่างศึกษา
งานอดิเรก
ความสามารถพิเศษ
   
5. ทักษะและความสามรถพิเศษ
5.1  ภาษาอังกฤษ พูด      อ่าน      เขียน 
5.2  ภาษาอื่น   พูด      อ่าน      เขียน 
5.3  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    โปรแกรม 
5.3  ความสามารถในการพิมพ์ดีด    ภาษาไทย   คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
5.4  ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์     รถจักรยานยนต์
   
6. ประวัติการทำงาน
6.1 สถานที่ทำงานอันดับที่  1
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
เงินเดือน  บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.2 สถานที่ทำงานอันดับที่  2
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
เงินเดือน  บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.3 สถานที่ทำงานอันดับที่  3
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
เงินเดือน  บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   
7. ส่วนท้าย
7.1  หากได้รับการคัดเลือก ต้องยื่นใบลาออกจากงานปัจจุบันล่วงหน้าที่วัน    
7.2  บุคคลที่รู้จักทำงานอยู่ในบริษัทนี้